Bemutatkozás

Balatonkenese iskolatörténete a XVIII. századig vezethető vissza. Az 1700-as években már mindkét felekezetnél rögzítették a tanítók és lelkészek névsorát.

1850-től konkrét adataink vannak arról, hogy külön épületben működött a katolikus és a református felekezeti iskola. Egy tanítóval és egy teremben tanultak a különböző korú és évfolyamú gyerekek.

Az 1900-as évek elején a nagy gyereklétszámra tekintettel bővült a pedagógusok száma, és mindkét egyház új iskolaépületet avatott.

1948-ban elrendelték az iskolák államosítását. Így a Balatonkenesei Hitvallásos Általános Iskolát felváltotta a Balatonkenese Állami Általános Iskola. A 335 tanuló a falu nagyobb helyiségeiben, délelőtti és délutáni tanulással sajátította el a kötelező tananyagot.

Iskola

Mai iskolánk Balatonkenese központjában, közvetlenül a református templom szomszédságában található. Két épületből áll, a régi szárny 1952-ben, az új szárny 1971-ben épült. 1992 májusában bővült a tornacsarnokkal, amely nemcsak a tanuló ifjúság, hanem a város sportolni vágyó lakosságának igényeit is kielégíti.

Nagy múltú iskolánk 1996-ban, ünnepélyes keretek között, az országban elsőként vette fel Pilinszky János költő nevét.

Névadónkról, évről-évre a hagyományos Pilinszky-nap keretében emlékezünk meg, melynek során egy teljes napot szentelünk a szellemi örökség birtokba vételére.

Az iskola lakókörnyezetünk egyetlen olyan intézménye, ahol általános és alapfokú művészeti nevelés és oktatás folyik általános iskolás gyermekek részére.

Tantestületünk tagjai rendelkeznek a tevékenységük végzéséhez előírt szakmai képesítéssel, nagy részük sokéves szakmai gyakorlattal bír. Munkájukra jellemző a módszertani változatosság, az igényesség, valamint az együttműködési készség.

Pedagógiai programunkban kiemelten kezeljük az anyanyelv, az idegen nyelv, az informatika, valamint a matematika és testnevelés oktatását.

2008-ban felső tagozaton is elindítottuk - felmenő rendszerben - az emelt szintű, mindennapos testnevelés órát. Ötödik évfolyamtól kezdve pedig speciális tanterv szerint oktatjuk a kosárlabdát.

2009. szeptember 1- jén bevezettük a TÁMOP 3.1.4. pályázat alapján a kompetencia alapú oktatást, melynek lényege, hogy a pedagógiai folyamat középpontjában nem a tanítás, hanem a tanulás aktív folyamata áll. A fejlesztendő kulcskompetenciák között szerepel a tanulni tudás képességének fejlesztése. Kiemelt szerepet kap a játék, az érzékelés, az észlelés, a tapasztalás, a gyermekek aktív részvétele a tanulási folyamatban.

A pályázat jelentős változásokat hozott iskolánk életében. Javult az eszközállományunk.

Büszkeségünk a 2009-ben átadott 2 db XCLASS terem.

Iskola

2010-ben, nyertes pályázatunk során csatlakoztunk a tanulói laptop programhoz, majd ezt követően 7 tanteremben került felszerelésre interaktív tábla.

Az információs és kommunikációs technika, a számítógép felhasználása gazdag lehetőséget nyújt a tanulók adaptív oktatását középpontba állító tanulásszervezés számára. A tanulási folyamatot jelentősen átalakítja az informatikai és elektronikus oktatási segédanyagok használata.

Emelt szintű matematika tantervünket a tehetséges gyermekeknek készítettük, mely lehetővé teszi tehetségük kibontakozását, elősegíti egyéni boldogulásukat.

Kreatív, logikusan gondolkodó tanulók képzése a célunk.

2010 szeptemberétől a német nyelv mellett az angol nyelv tanulása is bevezetésre került. Törekszünk a nyelvoktatás módszertani megújítására, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére. Ennek érdekében olyan oktatási anyagokat, programcsomagokat használunk, amelyek figyelembe veszik a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését és ismereteit. A gyerekek értelmes tevékenységek során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítják el az idegen nyelvet.

Kiemelt feladatként kezeljük tanulóink egészséges életmódra nevelését.

Szeretnénk, ha iskolánkból olyan gyerekek kerülnének ki, akik tisztában vannak azzal, hogy a rohanó életmódot jelentő hétköznapok mellett milyen taktikákat kell alkalmazni ahhoz, hogy egészséges, kiegyensúlyozott, boldog felnőtté váljanak megfelelve a kor kihívásainak.

Egészségnevelési programunk célkitűzései:

  • az egészséges személyiségfejlődés elősegítése
  • az egészséges táplálkozás
  • a mindennapi testmozgás
  • a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószerhasználat megelőzése
  • a fogyatékos és hátrányos helyzetűek integrációja
  • az iskolán belüli bántalmazás megelőzése
  • a szexuális nevelés- már a pubertás időszakban

Iskola

Művészeti iskolánk tanulóinknak szabadidejükben nyújt érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelő művészeti képzést, készségfejlesztést, nevelést.

Célkitűzésünk: művészetet szerető, értő és művelő, harmonikus, kreatív embertípus kialakítása.

Az 1991-ben alapított diákönkormányzat változatos, szabadidős tevékenységeket szervez az iskola valamennyi tanulójának.

Kiemelkednek a család és az iskola értékrendjének egyeztetésére tett kísérleteink. Az iskola oktató-nevelő munkáját segíti a Szülői Szervezet.

A tanulók szüleinek nagy része együttműködő, partnere az iskolának. Élnek az iskola által felkínált kapcsolattartási lehetőségekkel.

A kapcsolat erősítésére hagyományosan ünnepségeket és rendezvényeket is szervezünk, ahol a családok velünk együtt örülhetnek a gyerekek sikereinek.

Intézményünk kívülről is, belülről is sokat változott az utóbbi években. Ésszerűsítettük a tantermek elosztását, kihasználtságát. Felújításainkkal is szeretnénk otthonosabbá tenni tanulóink és pedagógusaink számára azt a helyet, ahol napjuk nagy részét töltik el.

Iskola

Pedagógiai munkánkban is nagy változások történtek. Tantestületünk tagjai fogékonyak az újra, a másra, a hatékonyabb, a modernebb tanokra, eszközökre, „fogásokra”, módszerekre. Többen szereztek új diplomát - általános iskolai tanárként, munka mellett, - sokan bővítették tudásukat különböző tanfolyamokon, továbbképzéseken. Tudjuk, hogy nem kizárólag tanítványainkat kell szüntelenül fejlesztenünk, hanem saját magunkat is, hogy minél többet, minél jobban tudjunk átadni tanítványainknak a világ tudományosságából, kultúrájából, a múlt, a jelen és a jövő érdekességeiből.

Legfontosabb feladatunk:

  • a személyiség fejlesztése
  • a nevelő- oktató munka hatékonyságának növelése.
Csatolmány: