Étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás a 2023/2024-es tanévre

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatjuk, hogy a 2023/2024-es tanévben az általános iskolások részére az intézményi étkezést továbbra is a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Élelmezési konyhája biztosítja.

I.         Étkezés megrendelése, igénybejelentés:

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét, a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatvány kitöltésével tudja igényelni – NY-1.

Az igénybejelentőt a tanuló szülője/gondviselője tölti ki, írja alá.

Egy adott étkezési hónapon belül az étkezési napokra egyforma étkezésfajta (pl.: Tízórai + Ebéd + Uzsonna) rendelhető, étkezési naponként nem lehet változtatni a rendelést, továbbá az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés esetén legalább a déli meleg főétkezés (ebéd) megrendelése kötelező.

Diétás étkezés:

A diétás étkezés igénybevételéhez szükséges iratok :

  1. Szakorvos által kiállított AMBULÁNS LAP;
  2. Szakorvosi igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata – ha van - (amennyiben ezen a nyomtatványon nincs feltüntetve a diéta típusának pontos meghatározása, a szülőnek szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok);

A szolgáltató a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 15.§ (2a) pontja szerint írásos engedélyt ad a szülő/gondviselő részére, mellyel naponta az intézmény konyhájára szállíthatja/rendelheti a gyermeke ételét külön lezárt dobozban, felirattal ellátva. A tárgynapi behozott élelmiszerekről e-mail üzenetet szükséges küldeni az élelmezésvezetőnek a bkenese.elelmezes@gmail.com címre a dokumentálások segítésére!

II.        Étkezési kedvezmények igénybevétele:

Amennyiben a tanuló jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, akkor azt a „TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány kitöltésével mindenképpen szükséges jelezni! - NY-2.

A kérelmező gyermekenként külön nyilatkozatot nyújt be, akkor is, ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.

Az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) felelőssége időben benyújtani a térítési díjkedvezményre jogosító dokumentumokat, nyilatkozatokat, ennek hiányában a kedvezmény nélküli árat kell az étkezésért fizetni.

Kedvezmény típusa

Általános iskola

(1-8. évfolyam)

Benyújtandó iratok
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100% térítési díjkedvezmény / ingyenes (hatósági döntés, jegyző állítja ki) Megállapításáról szóló érvényes határozat másolatát (minden oldalt) csatolni szükséges!
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 50 % térítési díjkedvezmény Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített, jogosultságot igazoló, érvényességi  időszakot tartalmazó dokumentum, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat; (minden oldalt csatolni szükséges!)
Három vagy több gyermeket nevelnek a családban 50 % térítési díjkedvezmény az NY-3.nyomtatvány kitöltése is szükséges!
Nevelésbe vett gyermek 100% térítési díjkedvezmény / ingyenes az NY-4. nyomtatvány benyújtása is szükséges! - hatóság igazolása a nevelésbe vételről. (328/2011. Korm. rend.)

III.      Adatmódosítás, étkezés lemondása:

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni beérkezési határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 20-a.

Módosító nyomtatványok:

Étkezés módosítása:   NYILATKOZAT ÉTKEZÉSI SZOKÁS VÁLTOZTATÁSÁHOZ – NY.5.

Adatváltozás bejelentése:      ÉTKEZÉSI NYILATKOZAT ADATVÁLTOZÁSRÓL – NY.6.

Lemondó nyilatkozat:            NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK - LEMONDÁSÁRÓL - NY.7. -  Az étkezés típusa év közben kizárólag minden hónap 1-től változtatható meg.

Végleges lemondás:

Kiiratkozás esetén elszámoló egyenleg kérhető. A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja le étkezését. Minden esetben szülő, gondviselő írásos lemondó nyilatkozata szükséges!

Lemondás esetén a tartozást egyösszegben be kell fizetni!

Fennálló túlfizetés esetén kitöltendő NY.8. Nyomtatvány alapján a visszafizetésre 30napos határidő van megállapítva!

IV.       Hiányzás bejelentése:

Ha az étkezést - távollét, betegség vagy intézményi jogviszony megszűnése miatt - a jogosult (tanuló) nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást előre be kell jelenteni az étkeztetéssel foglalkozó kapcsolattartónak, Filó Ágnes élelmezésvezetőnek a bkenese.elelmezes@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel.

A hiányzó tanulók étkezését –a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás időtartamának megjelölésével – 13:30 óráig lehet lemondani a megjelölt módon.

13:30 óra előtt a lemondás a bejelentés napját követő napra lehetséges, azután a lemondás a bejelentéstől számított 2. napra kerülhet rögzítésre a programban.

Amennyiben a szülő kéri, úgy a nem lemondott étel elvihető az Óvoda konyhájáról a következő feltételek szigorú betartása mellett:

  • Az étterem tálalójánál lehet elkérni a gyermek ebédjét 11 órától 14 óráig, melyet egyszerhasználatos edényzetben van módunk kiadni, 200ft/nap áron.
  • A díjat nem szükséges azonnal fizetni, a kollégák jelzik az irodában, majd a hó végi elszámolásnál feltüntetésre kerül a számlán.

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 13:30 óráig van lehetőség.

Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő nem jelentette le a hiányzást, annak visszamenőleges rögzítésére lehetőség nincs. A hiányzás bejelentése a szülő/gondviselő felelőssége!

V.         Étkezési térítési díj fizetésének módjai:

Az étkezési térítési díj fizetési módja: ÁTUTALÁS!

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a gyermek nevét és a számla sorszámát az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válhat és visszautalásra kerül. Tanulónként külön-külön történjen az utalás!

Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra, legkésőbb a tárgyhónap utolsó napjáig át kell utalni a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 50420551-10003925-00000000 számú számlájára.

A befizetett összegből/összegekből mindig a legkorábban keletkezett rendezetlen étkezési térítési díj számla kerül kiegyenlítésre, részben, vagy egészben.

A befizetendő étkezési térítési díj összegéről, az esetleges hátralék összegéről tájékozódhatnak személyesen, telefonon (0630/230-36-87) vagy e-mailben (bkenese.elelmezes@gmail.com)  Filó Ágnes élelmezésvezetőnél. Ha a a tanuló a továbbiakban már nem kéri az étkezést, és túlfizetése keletkezett, akkor banki átutalással a részére az összeg visszafizetésre kerül - a szülő / gondviselő biztosítja a jóváírással érintett bankszámla szám megadásával.

NYILATKOZAT AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ TÚLFIZETÉS VISSZAFIZETÉSÉHEZ: NY-8.

Az étkezés igénybevételére, adatmódosítás bejelentésére szolgáló dokumentumok, tájékoztatók, étkeztetéssel kapcsolatos információk a balatonkenese.hu/önkormányzat/intézmények/Kippkopp Óvoda és Bölcsőde honlapon elérhetőek, letölthetőek.

A kitöltött nyomtatványokat szíveskedjenek emailban, személyesen vagy pedig postai úton eljuttatni.

A nyomtatványok ezen a linken elérhetőek: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ix2Ob56y3Tl_FY6DmxtOBVVB9kKD6UEt...

 

Tisztelettel:

Filó Ágnes

Élelmezésvezető