Intézményvezető helyettesi pályázat 2023

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  2998

Intézményi iktatószám:  TK/178/00237-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT

Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A vezetői megbízás határozott időre, 2023. május 02.-2027. augusztus 15-ig szól. Az intézményvezető-helyettes feladatainak ellátása az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél kiegészítve az intézményvezető-helyettesi szakmai feladatokkal, -az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, - 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, - a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), - a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, - a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás a munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével). Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Veszprémi Tankerületi Központ: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00237-1/2023 , valamint a beosztás megnevezését: Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola-intézményvezető-helyettes. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Timár Beatrix tanügyigazgatási ügyintéző nyújt, a +36/88/550-237 -es telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/veszprem honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Balatonkenese

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Veszprém Vármegye, Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 10. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):   Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a tanítói/tanári szakképzettség vagy az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész, előadóművész szakképzettség vagy képző- és iparművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség a 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

  Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követeményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

   a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

   a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.03.24. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  Az elbírálást követően a magasabb vezetői megbízást a tankerületi igazgató adja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.04.24. 23:59

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.05.02.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.02.23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.