Intézményvezetői pályázat

Emberi Erőforrások Minisztere
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16 - 2022.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, BajcsyZsilinszky u. 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanító/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • pedagógusszakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • az intézmény vezetésére vonatkozó progam, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata 
 • a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 • szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krupláné Lesz Zsuzsanna nyújt, a 06/88-550-237-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Veszprémi Tankerületi Központ 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: KLIK/178/5821/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Veszprémi Tankerületi központ címére (8200 Veszprém Szabadság tér 15.).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.